نشان‌ها و احکام

حکم

حكم اعطاى نشان درجهُ اول لياقت به شهشهانی توسط رضا شاه پهلوى به استدعای داور وزیر عدلیه و مستوفی رئیس الوزراء ١٣٠٦

حکم

حكم انتصاب شهشهانی به معاونت وزارت دادگسترى توسط محمد رضا شاه پهلوى به استعای داور وزیر عدلیه و مستوفی رئیس الوزراء ١٣٣١

حکم

حکم انتصاب شهشهانی به سمت معاونت وزارت كشور توسط محمد رضا شاه پهلوی به استدعای صدیقی وزیر کشور و دکتر مصدق نخست وزیر ۱۳۳۱

حکم

حکم انتصاب شهشهانی به سمت ریاست ادارهُ کلّ اسناد و املاک کشور توسط محمد رضا شاه پهلوی به استدعای هیئت وزیر دادگستری و دکتر مصدق نخست وزیر ۱۳۳۰

حکم

حکم انتصاب شهشهانی به سمت مستشاری دیوان کشور توسط محمد رضا شاه پهلوی به استدعای دکتر سجادّی وزیر دادگستری و ساعد نخست وزیر ۱۳۲۸

حکم

حکم انتصاب شهشهانی به سمت دادیاری دیوان کشور توسط محمد رضا شاه پهلوی به استدعای سروری وزیر دادگستری و حکیمی نخست وزیر ۱۳۲۶

حکم

حکم اعطای یک قطعه نشان درجه یکم کوشش به شهشها نی توسط محمد رضا شاه پهلوی ۱۳۳۱